VERİ SORUMLUSU

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Akondroplazi ve Aileleri Derneği” tarafından akondroplazi.org.tr web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

 • Web sitemiz üzerinde üye ya da gönüllü giriş paneli yoktur. Web sitemiz üzerinden online bağış yapma seçenekleri mevcuttur. Web sitemizde üyelere, gönüllülere ve bağışçılara yönelik olarak ayrıca hazırlanmış aydınlatma metinleri mevcuttur. İlgili kişiler bu aydınlatma metinlerini inceleyebilirler.
 • Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla derneğimizle iletişim kurulması mümkündür. Bu iletişim formunu dolduran kişilerin adı, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi verileri işlenmektedir. Bu veriler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:
 1. a) Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. b) Talep ve şikayetlerin takibi
 3. c) İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Web sitesini ziyaret eden kişilerin işlem güvenliğine ilişkin de birtakım bilgileri işlenmektedir. Web sitemizi ziyaret eden müşterilerimizin IP adres bilgileri, internet sitesi trafik bilgileri işlenmektedir. Bu veriler aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir:
 1. a) Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. b) Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 3. c) Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

ç) Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

 • Web sitesini ziyaret eden kullanıcıların çerez (cookie) bilgileri de işlenmektedir. Çerez politikamız ile ilgili detaylı bilgileri web sitesinde ilgili sekmenin altında yer alan metinde bulabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

 • Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının;
 • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi),
 • (c) bendine (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (ç) bendine (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),
 • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması) hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

 • Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak web sitesi aracılığıyla otomatik yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 • Veri sorumlusu tarafından dernek faaliyetleri çerçevesinde işlenen tüm bu kişisel veriler, ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler dışında üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.
 • Bahse konu kişisel veriler hiçbir şekilde yurtdışına aktarılmamaktadır.
 • İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 • Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
 1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres       : ÇINAR MAH. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD. NO :14/ 45    OĞUZLAR APT.    MALTEPE/ İSTANBUL

E-Posta                                  : info@akondroplazi.org.tr

Tel                                          : 0535 741 5443